Vedtægter

Ejerforeningens vedtægter

Matr. Nr. 5517 Sønderborg                                                                                           Anmelder: 

Lejlighed nr.1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,                                                      Ejerforeningen Skonnerten

                                                                                                                                       v/ formanden

                                                                                                                                      Alfred Holm-Petersen

                                                                                                                                      Skonnerten, 4,1

                                                                                                                                      6400 Sønderborg

Begæres tinglyst som servitutstiftende.

 

Erstatter allonge til vedtægter lyst servitutstiftende juni 2006 og vedtægter lyst pantestiftende og servitutstiftende henholdsvis maj 2004 og oktober2005.

 

                                                                                       VEDTÆGTER FOR

                                                                                       EJERFORENINGEN

                                                                                       SKONNERTEN

 

  § 1 Navn

 Foreningens navn er Ejerforeningen Skonnerten.

 

 § 2 Hjemsted

 Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

  

 § 3 Formål

 Ejendommen er bebygget med 3 to-etages og 1 tre-etages boligblok, der er opdelt i 30 ejerlejligheder.

 Foreningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne.

 

 § 4 Medlemskab og hæftelse

 Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

 Medlemskab af foreningen indtræder ved overtagelse af en ejerlejlighed og ophører pr. overtagelsesdagen

I tilfælde af, at en ny ejer overtager lejligheden.

 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter for alle forpligtelser overfor foreningen, selvom forpligtelsen er opstået i den tidligere ejers tid.

 

 § 5 Generalforsamling

 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 Foreningens generalforsamlinger afholdes i Sønderborg Kommune.

 Generalforsamlingen træffer beslutninger, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 16 af foreningens medlemmer.

 Beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor, svarende til 20 stemmeberettigede. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

 Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde eller ved, at medlemmer lader sig repræsentere af en anden ved skriftlig fuldmagt.

 Indkaldelse af medlemmerne til generalforsamlingen sker skriftligt fra bestyrelsen. Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst 2 uger og højst 6 uger, og varslet til en ekstraordinær generalforsamling mindst 1 uge og højst 4 uger.

 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden og evt. forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen. Endvidere skal det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år medsendes indkaldelsen.

 

 § 6 Ordinær generalforsamling

 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Dagsorden for denne skal omfatte mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
  5. Forslag, jf. § 7
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Evt.

 

 § 7 Forslag

 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling.

 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 1. august.

 Ændringsforslag kan stilles på generalforsamling.

  

 § 8 Ekstraordinær generalforsamling

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 6 medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

 Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.                                                                      

 

 § 9 Dirigent og referat

 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.Dirigenten afgør om generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivelsen og dennes resultater.

 Der udarbejdes referat af mødet, der underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Referatet udsendes senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

 

 § 10 Bestyrelsens medlemmer

 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgbare er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlever og myndige husstandsmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter.

 Bestyrelse og suppleanter vælges indtil næste generalforsamling, hvor valg er på dagsordenen.

 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 Bestyrelsen kan antage en ejendomskyndig administrator til at varetage den daglige drift og føre et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisors kontrol.

 

 § 11 Bestyrelsens møder

 Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

 Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

 Bestyrelsen udarbejder referat af mødet, der udsendes til medlemmerne senest 2 uger efter mødets afholdelse.

 

 § 12 Driftskapital og opsparing

 Foreningen skal, bortset fra en eventuel grundfond og en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter.

 Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelse til bestemte formål, f.eks. fornyelser og hovedistandsættelser, og det kan på en generalforsamling vedtages, at foreningen optager lån.

 Foreningens kontante midler skal være anbragt i pengeinstitut, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

 

 § 13 Årsregnskab

 Foreningens regnskab løber fra 1. august til 31. juli. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.

 Udgifterne i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal.

 

 § 14 Sikkerhedsstillelse

 Til sikkerhed for de i § 13 nævnte bidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, er nærværende vedtægter lyst pantestiftende på hver af ejerlejlighederne 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 20 for et beløb på 30.000 kr., skriver kroner treti tusinde, og på lejlighederne 1, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32 for et beløb på 20.000 kr., skriver kroner tyvetusinde. Ved salg af ejerlejlighederne 1, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32 forhøjes beløbet til 30.000 kr. skriver kroner tretitusinde på hver lejlighed.

 Nærværende vedtægt begæres lyst pantstiftende med første prioritets panteret i de enkelte lejligheder.

 I tilfælde hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkelig bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

 For ejerforeningens medlemmer gælder det, at nærværende pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev, og bestemmelsen kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr.6.

 En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte at forhøje det beløb, som vedtægterne er tinglyst pantstiftende for.

                                                                                    

 § 15 Vedligeholdelse

 Foreningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder udvendige fællesarealer. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse påhviler de enkelte ejere.

 I øvrigt henvises til Vedligeholdelsesguide udarbejdet af bestyrelsen.

 Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning på foreningens vegne og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til nærværende vedtægt.

 

 § 16 Husorden

 Medlemmet og de personer, der opholder sig i lejligheden, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte regler for husorden.

 Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller af ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklame m.v., uden bestyrelsens samtykke.

 

 § 17 Fællesantenne

 Enhver lejlighed er pligtig til at tilslutte sig fællesantenneanlæg.

 Enhver lejlighed er endvidere pligtig til at medvirke til og betale en forholdsmæssig andel af større anlægs- og driftsudgifter ved modernisering, ny installationer m.v., som vedrører alle lejligheder og som vedtages af generalforsamlingen med mindst 16 stemmeberettigede.

 

 § 18 Depotrum, garager og bro

 Der hører et redskabs-/depotrum til hver lejlighed

 Der kan etableres garager på ejendommens fællesareal, matr. Nr. 2915B, som hvert enkelt medlem, mod aftalt betaling, kan opnå eksklusiv brugsret hertil. Vedligeholdelse af garagerne påhviler brugerne efter anvisning af bestyrelsen.

 Endvidere er der etableret en fælles bade- og bådebro, der kan benyttes af foreningens medlemmer.

 

 § 19 Tinglysning

 Nærværende vedtægt tinglyses servitut- og pantstiftende på ejerlejlighederne nr.1 til nr. 5, nr. 7 og nr.9 til nr.32.

 30.000 kr. er lyst pantstiftende i ejerlejlighederne nr. 2 til nr. 5, nr. 7, nr. 9 til nr.19 og nr. 20.

 20.000 kr. er lyst pantstiftende i ejerlejlighederne nr. 1, nr. 19 og nr. 21 til nr. 32.

 Påtaleberettigede er de til enhver tid værende Ejerforeningen Skonnerten, Cvr nr. 333529309.

  

Vedtaget på Ejerforeningen Skonnertens ekstraordinære generalforsamling den 11. november 2014

  

Alfred Holm-Petersen             Flemming Junker                       Jørgen Andresen

  

Torben Sørensen                   Dennis Bruun Eriksen