Husorden / Regler

Ejerforeningen

Skonnerten 

Revideret udgave Sønderborg, januar 2023

Indholdsfortegnelse: 

1: Bestyrelse og administration

2: Introduktion

3: Udleje og fremleje

4: Forsikringer

5: Opgange

6: Vedligeholdelse

7: Affaldsrum

8: Fællesarealer

9: Parkering

10: Nabostøj

10:Praktiske oplysninger

 

 

1. Medlemmer af bestyrelsen for Ejerforeningen Skonnerten.

 

Formand Boris Henriksen

Galeassen 1, 1. th.

Telefon nr. 4017 2930

Mailadr.: bh@dimaps.com

 

Ansvarlig for:

Økonomi, Nøglesystem, Ventilation

 

 

Næstformand Dennis Bruun Eriksen

Galeasen 7, 1.

Telefon nr. 2485 8360

Mailadr.: dennis.b.eriksen@gmail.com

 

Ansvarlig for:

Gartner, Blikkenslager, TV

 

Best. medlem Hans Andresen

Galeassen 5, st.

Telefon nr. 5361 9661

Mailadr.: lundvej2020@gmail.com

Ansvarlig for:

Tømrer, Elevator, Affaldshåndtering, Kloak 

 

 

Best. medlem Michael Sørensen

Skonnerten 4, st.

Telefon nr. 4260 8440

Mailadr.: michaelknud@hotmail.com

Ansvarlig for:

El, herunder udskiftning af pærer, Murer

 

 

Sekretær Søren Jensen

Skonnerten 8, 1.

Telefon nr. 215708897

Mailadr.: srjs@sonderborg.dk

Ansvarlig for:

Sekretær

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foreningens administrator Boris Henriksen

Galeasen 1, 1. th.

Telefon nr. 4017 2930

Mailadr.: bh@dimaps.com 

 

2. Introduktion 

Velkommen til Galeasen og Skonnerten, som er et etagebyggeri, fordelt på 30 ejerlejligheder. Beliggenheden er fantastisk på alle områder, og vi håber, du vil blive glad for at bo her.

Det tætte samvær og fællesskab betyder, at man må tage hensyn til hinanden og acceptere at følge vedtægterne, denne fællesinformation og de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

Som sagt er vi tæt på hinanden, og fællesskabet bør fungere på trods af eventuelle forskellige tolerancetærskler. Vi vil med denne information orientere om nogle ordensregler, som alle bedes overholde, da det i sidste ende bliver til glæde for alle.

 

3. Udleje og fremleje

Lejlighederne skal anvendes til bolig.

Anvendelse af lejligheden til erhvervsmæssig virksomhed er ikke tilladt uden bestyrelsens godkendelse.

Udleje af et værelse/flere værelser ud på dag-til-dag basis gennem et bureau (airbnb eksempelvis) sidestilles med erhvervsmæssig virksomhed, og er derfor ikke tilladt uden bestyrelsens godkendelse.

 

4. Forsikringer 

Foreningen har tegnet en forsikring i Sønderjysk Forsikring, policenr. 760966, for hele beboelsen, men dette er kun en ejendomsforsikring, så den enkelte beboer må selv sørge for al anden forsikring. Det skal dog nævnes, at den fælles forsikring dækker glas og kummer og keramiske plader(komfur).

Udvendige skader anmeldes til bestyrelsen. 

 

5. Opgange i den treetages bygning 

Beboerne i treetages bygningen skal selv renholde opgang/elevator og vinduer. Hver opgangs beboere har derfor aftalt en trappevaskordning, hvor lejlighederne til højre vasker trappe i lige måneder og lejlighederne til venstre i ulige måneder.

Desuden deles lejlighederne i den treetages bygning om udgifterne til vask af de fælles vinduer i opgangen.

Husk at hver opgang er et fællesareal, som alle ejer en andel af, og at alle derfor skal deltage i betaling af reparation og vedligeholdelse.

  

6. Vedligeholdelse

Al Vedligeholdelse se vedligeholdelsesguiden.

 

7. Affaldsrum 

Bestyrelsen opfordrer alle til at holde det rent og pænt, så vi på denne måde kan medvirke til at undgå rotteplage. 

De vigtigste punkter:

  1. Restaffald skal altid være i lukkede poser.
  2. Madaffald skal altid være i lukkede poser.
  3. Tomme flasker og glas i flaskecontainer
  4. Pap og papir incl. aviser og blade i genbrugscontainer
  5. Metal (dåser m.m.) i genbrugscontainer
  6. Ved storskrald henvises til de kommunale affaldspladser.

Husk kun rengjort emballage

 

8. Fællesarealer 

Foreningen betaler for græsslåning og rengøring af området. Der en kun aftalt en nødtørftig renholdelse for at begrænse udgiften. Denne ordning forudsætter, at alle beboere hjælper til ved selv at samle papir, øldåser el. lignende op.

Vi har en minimal vintervedligeholdelse. Det betyder, at der er ikke sker snerydning og saltning i weekenden og på helligdagene. Der står salt og sneskrabere i postrummene, der kan bruges om aftenen, i weekenden og på helligdage.

For at vedligeholde fælles arealer og bygninger afholder ejerforeningen årligt en arbejdsdag, som alle forventes at deltage i. Arbejdsdagen ligger i maj/juni. Såfremt en ejer er forhindret, skal der kompenseres enten i form af præsteret arbejde en anden dag efter aftale med formanden, eller i form af det på generalforsamlingen vedtagne økonomiske bidrag for tiden 750 kr. 

Ved kørsel med køretøjer over 3,5 tons, skal området reetableres efter behov af den, der har foranlediget kørslen.

 

9. Terrasser

Terrasserne ved Skonnerten må max være 12 fliser fra mur.

Hvor der er hegn dog max 10 fliser, flisestørrelse 30 x 30 cm.

Rækværk og hække/beplantning må max gå til underkanten af vinduer.

Mod P-pladsen må der ikke være noget udenfor hegnet.

Undtagelser aftales med bestyrelsen.

 

10. Parkering 

Beboerne bedes benytte den til lejligheden tilhørende P-plads.

Der må ikke hensættes eller parkeres biler udenfor parkeringsarealerne, således heller ikke på gangarealerne belagt med cementsten. Af- og pålæsning er selvfølgelig tilladt.

Der må heller ikke langtidsparkeres campingvogne, trailer o.l. Der henvises i den forbindelse til foreningens fællesareal ved garagepladsen.

Cykler anbringes i eget skur eller cykelstativ.

 

11. Vis hensyn 

Vis hensyn og tænk på dine naboer, når du hører musik, ser tv, har husdyr eller lignende. Vi bor tæt på hinanden, og det er vi alle sammen nødt til at tage hensyn til.

 

12. Praktiske oplysninger 

Treetages bygningen har systemnøgler og ved evt. anskaffelse af nye nøgler kontaktes bestyrelsen.

Området er tilknyttet Stofa TV og Stofanet: Kundeservice: tlf. 8830 3030. Skift af TV kanaler, flytning m.v. skal ske til Stofa.

Parabol er ikke tilladt.

Foreningen afholder årligt en sommerfest, der ligger i forbindelse med arbejdsdagen.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at denne information er et supplement til vedtægterne, og vi håber, du vil få glæde af den.

Vi vil også benytte lejligheden til at fortælle dig, at du altid har mulighed for at kontakte bestyrelsesmedlemmerne, som vil hjælpe dig i det omfang, som er muligt.

 

Vi byder dig endnu engang VELKOMMEN og ønsker dig held og lykke med din nye bolig.